Tính năng

Bùa Chú Thánh Vật

Bùa Thánh Vật, tính năng mới của phần Thánh Vật, giúp người chơi trang bị bùa riêng với nhiều chỉ số đặc biệt (tương tự Bùa Thú Cưỡi)

Hướng dẫn:

- Tối đa có thể trang bị được 5 Bùa Thánh Vật

- Tăng cấp Bùa Thánh Vật sẽ tăng các thuộc tính cơ bản.

- Có thể tiến cấp cho Bùa Thánh Vật, sau khi tiến cấp có thể nhận ngẫu nhiên một chỉ số khác.

- Đối với những Bùa đã tiến cấp, khi tạo lại sẽ tiến cấp thêm lần nữa, thuộc tính mới cộng thêm giống thuộc tính mới trước khi tạo.

- Các nhận Bùa Thánh Vật:

  • Đấu Nguyên Tố
  • Shop Vinh Dự
  • Hoạt Động Nhận.
Nguyên liệu liên quan:

- Bụi Thượng Cổ

- Bụi Viễn Cổ

- Bụi Thái Cổ

Có 3 loại Bùa Thánh Vật với phẩm chất và sức mạnh khác nhau:

Bùa Thượng Cổ, Bùa Viễn Cổ, Bùa Thái Cổ

Tăng cấp Bùa bằng nguyên liệu Vân Thánh và tăng bậc bằng Bụi Thượng Cổ, Viễn Cổ và Thái Cổ.

Để tăng cấp của Bùa Thánh Vật, sử dụng Vân Thánh, tăng cấp sẽ làm tăng các điểm chỉ số hiện tại của Bùa đó, tối đa 400 cấp.

Tăng bậc cần sử dụng nguyên liệu tương ứng yêu cầu của bùa đó. Tăng bậc sẽ tăng ngẫu nhiên hoặc thêm ngẫu nhiên chỉ số cho bùa được tăng bậc.

Khi đã đủ nguyên liệu, tiến hành tăng bậc.

Tăng bậc thành công, chỉ số được tăng thêm.

Chúc Mutizen chơi game vui vẻ!