Hướng dẫn

Hệ Thống Cánh

HỆ THỐNG CÁNH

- Tính năng cánh sẽ được mở trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến – Nhiệm vụ Cánh Nguyên Tố

- Giao diện Hệ Thống Cánh

- Để Nâng Cấp Cánh cần nguyên liệu Blue Feather

- Khi đạt đủ 10 sao, Cánh sẽ chuyển sang giai đoạn Tiến Cấp, để Tiến Cấp, cần sử dụng nguyên liệu Lửa Andes

- Tiến Cấp thành công, Cánh sẽ được nâng cấp lên sang bậc cao hơn đồng thời Cánh cũng sẽ có hình dạng mới