Hướng dẫn

Phó Bản Blood Castle

PHÓ BẢN BLOOD CASTLE

Giao Diện

Cách Tham Gia
  • - Tiêu diệt quái xuất hiện ra theo từng giai đoạn Blood Castle có 3 giai đoạn.
  • - Thời gian của phó bản là 10 phút, Sau 10 phút dù có Hòm Thủy Tinh ở giai đoạn 3 hay không hệ thống cũng sẽ tự động thoát nhân vật ra ngoài.
  • - Khi tham gia Phó Bản, trong quá trình tiêu diệt quái nếu chết có thể chờ đếm ngược, hết thời gian đếm ngược sẽ được hồi sinh.
  • - Có thể dùng Gem để hồi sinh tức thì, phí hồi sinh tức thì sẽ tăng sau mỗi lần sử dụng.
  • - Không giới hạn số lần hồi sinh trong Phó Bản.