Tính năng

Linh Khí Tái Sinh

Tnnh năng mới của phần Linh Khí, mở thêm giới hạn tăng cấp cho Linh Khí, giúp người chơi có thêm nhiều điểm chỉ số nguyên tố cho Hồn Khí của mình

Yêu cầu:

- Cần Hồn Khí phải thức tỉnh bậc 1 trở lên mới có thể bắt đầu Trùng Sinh

- Để có thể Thức Tỉnh Hồn Khí, cần Hồn Khí đạt ít nhất Level 100

- Tương tự 2 loại Hồn Khí Công – Thủ, sẽ có nguyên liệu trùng sinh riêng cho 2 loại Công – Thủ

Nguyên liệu Yêu Cầu:

Bụi Khí Linh – Công: Có thể lấy thông qua Shop Gem, Nguyên Tố Chiến và Khe Nứt Không Gian

Nước Thánh Khí Linh – Công: Có thể lấy thông qua Shop Gem, Nguyên Tố Chiến và Khe Nứt Không Gian

Dùng cho Hồn Khí – Công:

Bụi Khí Linh – Phòng: Có thể lấy thông qua Shop Gem, Nguyên Tố Chiến và Khe Nứt Không Gian

Nước Thánh Khí Linh – Phòng: Có thể lấy thông qua Shop Gem, Nguyên Tố Chiến và Khe Nứt Không Gian

Ngoài ra cần các nguyên liệu phổ thông là:

Cát Hồn Khí và Đá Thần Tụ Linh

Khi đã đủ điều kiện và nguyên liệu yêu cầu, tiến hành Trùng Sinh cho Hồn Khí.

Mở khóa Trùng Sinh thành công, bậc tăng từ 0 lên 1

Tiếp tục tăng cấp cho bậc Trùng Sinh của Hồn Khí, tăng cấp cho đến khi mở giới hạn tăng bậc tiếp theo.

Tăng Level của bậc 1 thành công.

Chúc Mutizen game vui vẻ!