Tính năng

Thức Tỉnh Hồn Khí

Thức Tỉnh Hồn Khí là tính năng mới bổ trợ cho phần Linh Khí. Thức tỉnh hồn khí đem về điểm chỉ số Nguyên Tố và các chỉ số Bạo, Kháng Bạo Nguyên Tố,… cho Hồn Khí.

Yêu Cầu: Hồn Khí phải được nâng cấp đạt Level 100 trở lên.

Nguyên Liệu: Cát Hồn Khí (nguyên liệu cơ bản) và Đá Thần Tụ Linh

Khi Hồn Khi đã đạt tới yêu cầu, tiến hành Thức Tỉnh Hồn Khí:

Thức Tỉnh thành công, hồn khí thức tỉnh bậc 1, level 1:

Tiếp tục thức tỉnh để tăng Level đến khi có thể tăng đến bậc tiếp theo

Nếu các hồn khí Thức Tỉnh đạt đến mốc nhất định, nhận thêm hiệu ứng kĩ năng:

Chúc Bạn Thành Công!