Tính năng

Thức Tỉnh Thần Khí

Tinh năng mới bổ sung trong phần Thần Khí, tiêu hao nguyên liệu cũ và 1 số nguyên liệu mới để tăng thêm các chỉ số nguyên tố cho nhân vật.

Nguyên liệu cần có:

Khi đã đủ các loại nguyên liệu, tiến hành nâng cấp.

Nâng cấp lên mốc nhất định sẽ nhận được thêm chỉ số Bonus: